REKISTERISELOSTE - GDPR


Henkilötietolaki 523/1999

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa : Sari Turunen, Tmi Arjentoivo, p.0505150245 / 


Rekisterinnimi: Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Välttämättömät palvelun onnistumisen ja laadun kannalta palvelusopimukseen tarvittavat tiedot. (Erilaiset palvelusopimukset asiakkaan ja tuottajan välillä)

Rekisterin tietosisältö: Asiakkaan nimi, osoite, syntymäaika, palvelusopimussisältö, palvelun kesto + tunnit.

Oleellisesti palveluun vaikuttavat tärkeät tiedot asiakkaan kokonaisvaltaisesta tilasta - fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen elämäntilanne

Säännönmukaiset tietolähteet: Tarvittavat tiedot kerätään suoraan palvelua tarvitsevalta asiakkaalta tai tämän edustajalta ensitapaamisella palvelun sisältöä kartoitettaessa.

Asiakas osallistuu omien voimavarojen mukaisesti oman sopimuksen laatimiseen ja omien tietojen kirjaukseen. Omaiset voivat osallistua asiakkaan suostumuksella.

Esimerkki muunlaisesta tietolähdepolusta: Alihankkija -> toimeksiantaja TMI/YRITYS, joka ostaa palvelun

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan lupaa. Vain välttämättömiä tietoja luovutetaan asiakkaan tai tämän lakisääteisen edustajansa luvalla esimerkiksi sellaisessa tilanteessa (tarvittaessa) jossa asiakas siirtyy esimerkiksi yksityisestä palvelun ostajasta kunnan ostopalvelujen piiriin.

Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä

Rekisterin suojauksen periaatteet:

A: manuaalinen aineisto --> Asiakasrekisteriin kerätään pääosin manuaalista aineistoa. Tulosteina olevan aineiston säilytys lukitussa toimistokaapissa asiakaskansioissa Tmi Arjentoivon kotiosoitteessa. Vain Sari Turusella, Arjentoivon elinkeinoharjoittajalla on avain tähän kaappiin.

Asiakkailla on henkilökohtaisen asiakaskansiot, joiden sisältö määräytyy asiakkaan palvelun mukaan erilaisin palvelusopimuksin sekä käyntiraportti-lista

B: ATK:lla käsiteltävät tiedot --> Tmi Arjentoivo ei käsittele asiakastietoja sähköisesti lukuunottamatta esimerkiksi asiakkaan lasku, joka tehdään koneella. Asiakastietoja ei tallenneta koneelle.

Sähköinen aineisto on suojattu palomuurein, salasanoin ja käyttäjätunnuksin.

ASIAKAS TIETOJEN POISTAMINEN:

Asiakastiedot poistetaan asiakassuhteen päättymisen tai lain vaatiman säilytysajan jälkeen. Tämä aika vaihtelee riippuen siitä Mikä aineisto on kyseessä.


Rekisteröidyn tarkastusoikeus:

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa hänestä Tmi Arjentoivon asiakasrekisteriin taltioidut tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna.

Pyynnöstä täytyy pystyä todistamaan tietojen pyytäjän henkilöllisyys riittävän varmasti.

Tiedot toimitetaan ilman turhia viivytyksiä 1kk kuluessa pyynnön esittämisestä.

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos niiden säilyttämiselle ei ole laillista perustetta.

Asiakkaalla on oikeus poistaa tai muokata omia tietojaan, esimerkiksi kieltoja/suostumuksia.

Asiakkaalla on oikeus vaatia puutteellisten tai virheellisten tietojen korjaamista.

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle mikäli hän kokee että henkilötietojen käsittelyssä ei ole noudatettu asetusta.

Mikäli asiakas haluaa käyttää edellä mainittuja oikeuksiaan, tulee huomioida että Tmi Arjentoivo voi kuitenkin säilyttää ja käyttää tietoja tarpeenvaatiessa. Esimerkiksi riita-asioiden ratkaisujen tekemisessä tai mikäli siihen on lainsäädännöllinen velvoite.

Mikäli tietosuojaa koskeva sisältö muuttuu, esimerkiksi lainsäädännöllisistä syistä, muutokset tulevat myös tähän selosteeseen. Asiakasta informoidaan muutoksista.