Sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma


Omavalvonnan organisointi ja vastuuhenkilö:

Sari Turunen, Lähihoitaja, Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, itsenäinen elinkeinoharjoittaja ja toiminnasta vastaava

p.0452145669

arjentoivo@gmail.com

Omavalvontasuunnitelma koskee alueita:

Vantaa, Helsinki, Espoo

Hinnasto ja palvelukuvaukset löytyvät kohdasta "hinnasto" "palvelut".


Palvelut asiakkaan kotiin:

Vantaa: Vanhuksille hoivaa, hoitoa ja apua kotiin

Vantaa: Lapsiperheille lastenhoitoapua

Helsinki: Vanhuksille hoivaa, hoitoa ja apua kotiin

Espoo: Vanhuksille hoivaa, hoitoa ja apua kotiin

1. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

Tmi Arjentoivon toiminta-ajatus on tuottaa laadukkaat kotipalvelut ja kotipalveluiden tukipalvelut asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä tukevasti. Missioni on tarjota asiakkaalle mahdollisuus kokonaisvaltaisesti hyvään elämään.

1.1 Arjentoivon arvot:

Arvostus, Itsemääräämisoikeus, Yksilöllisyys, Ammatillisuu, Turvallisuus

Palvelun lähtökohtana on asiakkaan yksilöllinen tarve. Asiakkaan tarve ja tottumukset määrittelevät palvelun sisällön. Tuotan palvelut voimavaralähtöisesti ja turvallisuudesta tinkimättä. Huomioin yksilön ja tämän tottumukset. Muokkaan toimintaani asiakaslähtöisesti, asiakkaan näköiseksi.

Arvioin toimintaani ja kerään palautetta säännöllisesti. Toimin yhteistyössä omaisten ja muun verkoston kanssa asiakkaan edunmukaisesti.

Huomioin asiakkaan itsemääräämisoikeuden, kuuntelen ja kirjaan toiveet, näkemykset ja tarpeet hoito- ja palvelusopimukseen.

2, RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Riskinhallinnassa hyödynnetään yrittäjän opiskelusta saatua tietoa ja aiempaa kokemusta. Toiminta perustuu sosiaali- ja terveysalan lakeihin, säädöksiin ja ohjeisiin. Avoimuus ja sopimusten ymmärrettävä muoto luo pohjan hyvälle asiakassuhteelle.

Asiakastyöhön sisältyy riskejä. Eri asiakasryhmillä riskit näyttäytyvät erinäkökulmasta. Riskitekijät huomioidaan kokonaisvaltaisesti  huomioiden fyysiset, sosiaaliset ja psyykkiset riskitekijät. Mahdolliset asuin ympäristön aiheuttamat liikkumista vaikeuttavat esteet, kuten kynnykset ja matot ja ahtaat tilat ovat ennakoitava toimiessa. Mahdollisten infektioiden ja muiden tartuntalähteiden suhteen on tärkeä huomioida aseptiikka omassa toiminnassa ja tunnistaa näiden torjunta menetelmät.

Toiminnassa huomioidaan laki (sosiaalihuollon) asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Omaa toimintaa muutetaan tarvittaessa välittömästi ja omalla toiminnalla edistetään turvallisuutta huomioiden asiakkaan osallisuus tilanteen vaatimalla tavalla. Jatkuva laadunseuranta on osa toimintaa. Kaikki poikkeamat kirjataan ja käsitellään asianmukaisella tavalla. Palveluntuottaja toimii asiakkaan kotiympäristössä. Ennakointiin kuuluu myös talon turvallisuusohjeiden tietämys sekä tieto siitä, missä alkusammutukseen tarvittavat välineet on saatavilla.

2.1 Riskien tunnistaminen ja käsitteleminen

Kotiin annettavassa palvelussa huomioidaan normaalit, eettiseen ja turvalliseen hoitoon liittyvät asetukset ja ohjeistukset. Asiakasturvallisuus otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti.

Vaara-, uhka- ja haittatilanteet ilmoitetaan välittömästi asianosaiselle. Nämä kirjataan ja dokumentoidaan tätä varten olemassa olevaan tilastokansioon. Riskit kartoitetaan ja käydään läpi asiakkaan kanssa.

Yritys toimii asiakkaan kotiympäristössä, riskit kartoitetaan ympäristön mukaan. Siivouksessa huomioin yleiset ohjeet aseptiikasta. Huomioin toiminnassani mahdolliset tarttuvat taudit. Huomioin Tartuntatautilain ja yleiset säädökset vakavista infektioista. (esim. MRSA,ESBL) Palveluntuottajalla on mukanaan aina käsihuuhde, kertakäyttökäsineet sekä kertakäyttöinen esiliina ja muut mahdolliset tarvittavat suojavälineet.

Haittatapahtumat ja läheltäpiti-tilanteet käydään läpi asianosaisen kanssa ja raportoidaan tarvittaessa muille asiakkaasta vastaaville tahoille. Ostopalveluasiakkaan ilmoitukset tehdään myös asiakkaan kuntaan.

Tilanteet kirjataan ja niiden perusteella muokataan toimintatapoja.

Mikäli yrittäjä huomaa kaltoinkohtelua asiakkaan perheessä, hän reagoi siihen lain vaatimalla tavalla. Kaikenlainen kaltoinkohtelu raportoidaan viranomaisille.

Yritys toimii  asiakkaan kotiympäristössä ja riskejä ennakoidaan mahdollisuuksien mukaan ensi käynnillä.

Palveluntuottaja huomioi  omalla toiminnallaan mahdollisia riskejä kartoittamalla ympäristöä. Mahdollisia riskitekijöitä ovat esimerkiksi asiakkaan kompastuminen, kaatuminen ja putoaminen tai tavaroiden hajoaminen.

Mikäli haittatapahtuma/vaaratilanne pääsee ennakoinnista huolimatta tapahtumaan, se raportoidaan välittömästi asianosaiselle, kirjataan ja tilastoidaan.

Asiakaspalautteet huomioidaan heti ja tehdään tarvittaessa muutoksia toiminnan sisällä.

Palautteisiin reagoidaan kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa.


3. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN /HENKILÖSTÖ

Palveluntuottaja toimii ITSENÄISESTI, joten palvelun tuottajana olen suunnitellut omavalvonnan itse.

Suunnitteluani ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon lait ja asetukset sekä ammattieettiset periaatteet.

Vastuuhenkilö: Yrittäjä, Sari Turunen, Lähihoitaja (vanhustyö, 2013, lastenhoito ja kasvatus, 2015)


4.  ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

Asiakkaan kohtelu, asiakkaan osallistuminen

Hoito- ja palveluntarve arvioidaan yhdessä asiakkaan/ tämän omaisten tai muun hänestä laillisesti vastaavan edustajan kanssa. Lähtökohtana arvioinnissa on asiakkaan oma kokonaisvaltainen näkemys tilanteestaan, voimavaroistaan, toiveistaan ja mitä muutoksia asiakas toivoo selviytyäkseen omassa arjessaan itsenäisemmin.

Palvelutarpeen selvittämisessä huomioin myös toimintakyvyn palautumista, toimintakyvyn ylläpitoa ja toimintakyvyn edistämistä. Arviointi tapahtuu kokonaisvaltaisesti ajatuksella, että aina löytyy voimavaroja, joita voi hyödyntää edistääkseen henkilön toimijuutta ja toimintakykyä. Havainnoinnilla on tärkeä osuus arvioidessa palvelutarvetta.

Palveluntarvetta arvioidessa lähtökohtana on asiakkaan toiveet ja tarpeet. Palveluntarve suunnitellaan/arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa/ hänen laillisen edustajansa kanssa. Sovitut asiat kirjataan ja sopimus allekirjoitetaan sopimuksessa mainittujen osapuolten kesken.

Asiakkaan kanssa tehdään kirjallinen hoito- ja palvelusopimus. Suunnitelmaan kirjataan sovitut asiat, joiden toteutumista seurataan kirjausten perusteella ja havainnoimalla sekä tiedottamalla ja keskustelemalla asiakkaan kanssa.

Palveluntuottajana toimin yksin, joten olen tietoinen jokaisen asiakkaani yksilöllisistä tarpeista. Asiakaskansiossa on sopimukset, joista tarvittaessa löydän sovitut palvelut.

Asiakkaalla/asiakkaan edustajalla/omaisella ym on oikeus antaa palautetta saamastaan hoidosta ja kohtelusta. Näihin reagoidaan tilanteen mukaan ja tilanteen vaatimalla nopeudella.

Mikäli asiakas tai hänen edustajansa kokee tulleensa epäasiallisesti kohdelluksi, tulee ensisijaisesti ottaa yhteys palveluntuottajaan, yrittäjään Sari Turuseen p. 0452145669 / arjentoivo@gmail.com

Yrityksen kotisivujen kautta voi jättää myös asiakaspalautetta anonyymisti.

Kaikki palautteet luetaan, laitetaan käsittelyyn/käsitellään tilanteen vaatimalla tavalla yhden (1) kuukauden kuluessa.

Asiakaspalautetta kerätään kerran vuodessa.

Muutoin asiakkaan kohteluun liittyvät muistutukset ilmoitetaan kunnan järjestämisvastuussa olevalle virkamiehelle tai sosiaaliasiamiehelle:

VANTAA:

Sosiaali- ja potilasasiamies p. 0983922537

HELSINKI:

Sosiaali- ja potilasasiamies p. 0931043355

ESPOO:

Sosiaali- ja potilasasiamies p. 0981651032


tai kunnan verkkosivujen kautta. (kunnan nimi. fi)

5. RAJOITTEET JA PAKOTTEET

Lait ja asetukset ohjaavat asiakastyötä. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan yrityksen arvoja ja toimii ammattieettisesti.

Asiakkaan turvallisuuteen liittyvät rajoitteet ja pakotteet sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen. Menettelytavoista laaditaan yhteinen sopimus asianosaisten kanssa, Kaikki rajoittamista ja pakotteita koskevat mahdolliset ennakoitavissa olevat tapahtumat kirjataan sopimukseen. Sopimusta tehdessä asiakas tai hänen edustajansa ilmoittaa tahon, johon otetaan yhteys mikäli asiakas kieltäytyy turvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä.

Kaikenlaiset rajoite ja pakote toimet, käsitellään lääkärin kautta, mikäli asiakas ei itse kykene näihin vaikuttamaan.

6. TOIMITILAT, LAITTEET JA TARVIKKEET

Palveluntuottajalla ei ole toimitiloja vaan palvelu toteutuu asiakkaan kotona (kotiympäristössä). Myös asiointimatkoja ja ajanviete seuraa, asiakkaan tarpeen mukaan sekä etäpalvelua verkossa/puhelimessa.

7. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

7.1 Hyvinvointia, kasvua ja kuntoutumista tukeva toiminta

Palvelussa huomioidaan normaalit eettiseen ja turvalliseen hoitoon liittyvät asetukset ja ohjeistukset.

Kaikessa toiminnassa huomioidaan asiakas kokonaisvaltaisesti. Kaikessa toiminnassa huomioidaan asiakkaan osallisuus ja taidot.

Toiminta tukee asiakkaan ikää ja kehitystasoa, toiminta toteutetaan asiakkaan toiveita kuuntelemalla sekä huomioiden asiakkaan tarpeet.

Säännöllisellä kirjaamisella huomioidaan tavoitteiden toteutumista.

7.2 Ravitsemus

Asiakkaan ravitsemukseen liittyvät tekijät huomioidaan tarjoamalla nesteitä ja ravintoa. Asiakasta kannustetaan säännölliseen ateria rytmiin ja huomioidaan asiakkaan totutut tavat ja tarvittaessa tämän apuvälineet ravitsemuksen tueksi. Ruokaa valmistetaan yhdessä asiakkaan kanssa ja tarvittaessa asioidaan kotiympäristössä hakemassa ainesosia ruokaan. Ravitsemus toteutuu myös tarjoamalla asiakkaalle valmis ruoka tai syöttämällä ravintoa, riippuen yhteisesti sovitusta menettelytavasta suhteessa ravitsemukseen.

7.3 Hygienia

Toiminnassa huiomioidaan aseptiikka ja tartuntojen ehkäiseminen.

7.4 Terveyden- ja sairaanhoito

Terveyttä edistetään huomioimalla kokonaisvaltaisesti tarpeita, jotka vaikuttavat hyvään oloon ja edistävät terveyttä. Riittävä liikunta, ravitsemus ja lepo.

Tarvittaessa otetaan yhteys kunnan kotihoitoon tai muuhun asiakkaan hoidosta vastaavaan tahoon.

Asiakkaat käyttävät omia terveyspalveluja.

Terveydenhuoltoon liittyvät suunnitelmat tehdään asiakkaan käyttämän sairaanhoidollisen palvelun toimesta.

7.5 Lääkehoito

Asiakkaat käyttävät omia terveydenhuollonpalveluja. Palveluntuottaja voi sovittaessa ohjata asiakasta ottamaan valmiiksi annostellut lääkkeet. (esim. apteekin annosjakelupussi/dosetti)

7.6 Siivous ja kodinhuolto

Siivous toteutetaan asiakkaan toiveita kunnioittaen. Sovitut asiat kirjataan ja niiden mukaan toimitaan.

8. ASIAKASTURVALLISUUS

Palvelut tuotetaan asiakkaan kotona. Yrityksellä ei ole toimitiloja.

Asiakkaan turvallisuus ja hyvinvointi huomioidaan kokonaisvaltaisesti.

Ajankohtaisia säädöksiä huomioidaan esim. stm.fi - sivut

Asiakaspalautteisiin reagoidaan heti ja niitä hyödynnetään suunnittelussa pitkällä tähtäimellä.

8.1 Henkilöstö

Sari Turunen, 0452145669

arjentoivo@gmail.com

Yrityksessä ei ole muita työntekijöitä.

8.2. Toimitilat

Asiakkaille ei ole toimitiloja. Palvelut toteutetaan asiakkaan kotiin/kotiympäristössä

8.3. Teknologia

Yrityksellä ei ole käytössä asiakkaalle tarkoitettua teknologisia laitteita. Tarvittaessa on valmius hakea tietoa mahdollisuuksista suhteessa teknologiaan ja informoida asiakkaasta vastaavaa tahoa mahdollisuuksista hankkia tarvittavaa teknologiaa.

9. ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY

Lait ja ohjeet määrittelevät tiedonkulun. Tiedon kulusta sovitaan asiakkaan tai hänen edustajansa kanssa yhteisesti.

Vain välttämättömät asiakkaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvät tekijät kirjataan.

Tietoihin pääsee käsiksi vain yrittäjä itse.

Asiakastietojen käsittelyä kehitetään tarpeen mukaan.

Palvelusopimusta tehdessä kirjataan kohtaan "tietojen luovutus" ne tahot, joiden kanssa on oikeus käydä keskustelua asiakkaan asioista tarpeen mukaan. Esim. kotihoit, lähiomaiset, viranomaiset.

Asiakastiedot arkistoidaan asiakaskansioihin ja kansiot säilytetään ohjeistusten vaatimalla tavalla lukitussa kaapissa yrityksen kotiosoitteessa.

Asiakaspaperit luovutetaan omankunnan arkistoon asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Tiedon hallintaa ja tiedonkulkua kehitetään tarpeen perusteella.

OMAVALVONTA SUUNNITELMAA SEURATAAN VUOSITTAIN JA PÄIVITETÄÄN TARPEEN VAATIESSA